خمکاری آلومینیوم در سایزهای مختلف – ضخامت از 1.5 تا 2 میلیمتر – قابلمه های خمکاری معمولا بعلت سبک بودن مصرف خانگی دارد.

Showing all 6 results

قابلمه ۲ رقم 80 و 90، 9 کیلو گرم

2,052 هزار تومان

قابلمه های خمکاری در سایزهای مختلف

ضخامت آنها عمدتا از ۲-۱/۵ میلیمتر می باشد

بعد از ساخت آبکاری اسیدی می شود

قابلمه های خمکاری معمولا بعلت سبک بودن مصرف خانگی دارد

قابلمه ۳ رقم 80 و 90 و 100، 15 کیلو گرم

3,420 هزار تومان

ابلمه های خمکاری در سایزهای مختلف

ضخامت آنها عمدتا از ۲-۱/۵ میلیمتر می باشد

بعد از ساخت آبکاری اسیدی می شود

قابلمه های خمکاری معمولا بعلت سبک بودن مصرف خانگی دارد

قابلمه بچه ۴ رقم، 1.2 کیلو گرم

274 هزار تومان

قابلمه های خمکاری در سایزهای مختلف

ضخامت آنها عمدتا از ۲-۱/۵ میلیمتر می باشد

بعد از ساخت آبکاری اسیدی می شود

قابلمه های خمکاری معمولا بعلت سبک بودن مصرف خانگی دارد

قابلمه ریز ۶ رقم، 4.5 کیلو گرم

1,026 هزار تومان

قابلمه های خمکاری در سایزهای مختلف

ضخامت آنها عمدتا از ۲-۱/۵ میلیمتر می باشد

بعد از ساخت آبکاری اسیدی می شود

قابلمه های خمکاری معمولا بعلت سبک بودن مصرف خانگی دارد