Showing the single result

تابه پرسی ۴ رقم ریز، 6 کیلو گرم

1,368 هزار تومان

روش ساخت به طریق پرس کاری ۷۰۰ تنی می باشد و پس از پرس قطعه با آبکاری اسید شستشو می گردد.

مورد مصرف در رستورانها و هیئت های مذهبی